Behandlingen är individanpassad

Vårt arbetssätt är individanpassat

Vårt arbetssätt är individanpassat och bygger på det kognitiva behandlingskonceptet både gällande miljöterapin som de psykoterapeutiska samtalen och grupperna.

Vi jobbar med Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), missbruksbehandling, återfallsprevension och Mindfulness. Vi har en humanistisk och positiv människosyn där vi tar till vara personens resurser och bygger vidare på dessa samtidigt som vi medvetandegör de brister och problem som finns.

Behandlingen är strukturerad efter individens behov med veckoschema där skillnaden mellan behandling (arbete) och fritid är tydlig. Behandlingsinnehållet erbjuder kognitiv beteendeterapi enskilt och i grupp. Social färdighetsträning är en viktig del av behandlingen. Möjlighet till skola (Grund-Vux/Kom-Vux), praktik, missbruksbehandling, anhörigutbildning/ träffar, olika nonverbala aktiviteter såsom målning, sömnad, fysisk träning, friluftsliv, och det dagliga livets sysslor. Samarbete med ridskola. Möjlighet till hästskötsel och att rida finns. Behandlingshemmet har egen massör som jobbar med kroppskännedom, avslappningsövningar och massage.

Genomförandeplan upprättas i samverkan med klienten, nätverk och uppdragsgivare.
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är en självklarhet. Vårdtiden är individuell och eftervård kan erbjudas.

Målet för behandlingen är att individen ska i en trygg och professionell miljö utvecklas och känslomässigt mogna för att kunna återgå till ett bra liv ute i samhället.

Vår behandlingsmodell

 • Kognitiv miljöterapi, där personalen står för en ”trygg bas” och är modeller för patienterna
 • Miljön är normaliserande och socialiserande
 • KBT individualterapi- och gruppterapi
 • Nonverbala tekniker som musik, målning och pyssel
 • Kroppskännedom, genom ridning/hästskötsel, massage och fysisk aktivitet
 • Vid behov läkemedel
 • Kontaktmannaskap

Behandlingens fyra faser

Fas 1

Behandling

 • Anknytningsbefrämjande fas.
 • Socialisering
 • Klargörande av patientens behov och resurser.
 • Definiera mål
 • Behandlingsplaner
 • Påbörja arbetet med ”trygg bas”

Psykoterapi

 • Konceptualisering

Fas 2

Behandling

 • Inventerande/bedömande fas
 • Veckoschema med individuell planering
 • Bedömning av relationer enskilt och i grupp, struktur, ansvar, uthållighet, följa instruktioner/schema, passa tider.
 • Bedömning av kognitiva funktioner, minne, inlärning, uppmärksamhet och abstrakt tänkande
 • ADL-bedömning
 • Motivation

Psykoterapi

 • Identifiera
 • Ifrågasätta
 • Omstrukturera
 • Arbeta mot mål
 • Tanke – känsla
 • Beteende

Fas 3

Behandling

 • Genomförandefas
 • Fokusera på patientens behov och resurser.
 • Social träning
 • Arbeta med relationer
 • Praktik
 • Förändra beteenden
 • Utvärdering/revidering av behandlingsplan
 • Framtidsplanering

Psykoterapi

 • Kartläggning
 • Problemfokusering
 • Resursinventering
 • Undervisning
 • Tester efter behov
  SCL-90, BDI, BAI, TCI, SAD, BOCS, DUDIT, AUDIT med flera.

Fas 4

Behandling

 • Avslutande fas
 • Avsked
 • Förberedelser för ett liv efter behandlingen
 • Utslussning

Psykoterapi

 • Terapiavslutning
 • Strategier för framtiden